ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΤΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ
Η μέλισσα μαθαίνει τα στάδια της διασταυρωτής επικονίασης σε ένα κοριτσι.