Kiểm tra hay kiễm tra là đúng chính tả
Kiểm tra hay kiễm tra là đúng chính tả trong tiếng việt