Triệt sản, đình sản là gì? Ở nam nữ khác nhau như thế nào?