Thời Gian Đào Tạo Tiêu Chuẩn Các Hạng Bằng Là Bao Lâu?
Mỗi hạng bằng đều có thời gian đào tạo riêng biệt, chính là thời gian để học viên học thực hành, lý thuyết và chờ thi